Languages

Ders İçerikleri

Ders İçerikleri İçin Tıklayınız

 

YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

HEM 520 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA (2-2) 3

Hemşirelik Disiplini ve Araştırma, Hemşirelik araştırmalarında etik, Araştırma süreci, Araştırma Tasarımı, Araştırmada örnekleme, Veri toplama yöntem teknik ve araçları, Veri toplama araçlarının niteliği, Verilerin çözümlenmesinde istatistiksel yöntemler, Araştırma raporunu hazırlama, Hemşirelik araştırmalarının değerlendirilmesi ve kullanımı

HEM 521 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖĞELER (2-0)2

Hemşirelik ile ilgili temel kavram ve kuramlar, sağlık hastalık kavramları, hemşirelik, sağlık, çevre ve insan kavramları ve birbiri ile ilişkileri, eğitim, kültür, ekonomi ve sağlık ilişkisi, iletişim ve kişilerarası ilişkiler, stres ve baş etme yöntemleri, empati-sempati, yaşam kalitesi, uyku, yorgunluk, etik ve değerler, malpraktis, ekip çalışması, yönetim, liderlik, motivasyon, hemşirelik bakım planı.

HEM 523 FİZYOPATOLOJİ I (3-0)3

Hücre,  protein sentezi ve hücre çoğalmasının genetik kontrolü, vücut ısısının düzenlenmesi ve ateş, doku zedelenmesi ve onarımı, şok, kardiyovasküler sistem hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, üriner sistem hastalıkları,  gastrointestinal sistem hastalıklarında genel fizyoloji.

HEM 524 FİZYOPATOLOJİ II (3-0)3

Sinir sistemi hastalıkları, endokrin sistem hastalıkları, eklem- bağ dokusu hastalıkları, lenf sistemi hastalıkları, kan hastalıkları ve metabolizma hastalıklarında genel fizyoloji.

HEM 525 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I (3-0)3

Hemşirelik süreci. Ağrı, erken tanı ve önemi. Yatağa bağımlı hasta. Hemşirelikte bütüncül yaklaşım. Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi sorunu olan hastaların bakımı. Bağışıklık sistemi ve alerjik hastalıklar, solunum sistemi hastalıkları, kalp ve damar sistemi hastalıkları ile kan hastalıklarına ilişkin sorunu olan hasta bakımı ve hemşirelik yaklaşımları.

HEM 526 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II (3-0)3

Sindirim, sinir ve endokrin sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, eklem- bağ dokusu hastalıkları, lenf sistemi hastalıkları ile metabolizma hastalıkları olan hastaya bakım ve hemşirelik yaklaşımları. Terminal dönemde hasta bakımı ve semptom kontrolü. Metabolik bozukluklar. 

HEM 527 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I (0-8)4

Gastroenteroloji, endokrinoloji, göğüs hastalıkları, romatoloji, nöroloji, dermatoloji, onkoloji kliniklerinde iç hastalıkları hemşireliği uygulaması.

HEM 528 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II (0-8)4

Fizik tedavi, kardiyoloji, nefroloji, hematoloji, dahiliye yoğun bakım, koroner yoğun bakım kliniklerinde iç hastalıkları hemşireliği uygulaması.

HEM 530 SAĞLIK TANILAMASI I (2-0)2

Sağlıklı ya da hasta bireyin bedensel ve mental bakım gereksinimlerini sistematik bir yaklaşımla tanımlamak üzere subjektif ve objektif verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, bireyin sağlık durumunu etkileyen olumlu ve olumsuz faktörlerin/özelliklerin saptanmasında hemşirelik öyküsü alma.

HEM 531 SAĞLIK TANILAMASI II (2-0)2

Fizik muayene, normal ve sık görülen patolojik göstergelerin değerlendirilmesi ve tanılanmasında uygun yöntemlerin kullanımı.  

HEM 532 GERİATRİ-GERONTOLOJİ (2-0)2

Yaşlılığa genel bakış ve yaşlılık teorileri, dünyada ve Türkiye’de geriatri-gerontoloji, dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfus, yaşlı   birey ile iletişim, yaşlılıkta görülen fizyolojik değişiklikler, yaşlılıkta üreme sağlığı ve cinsellik, yaşlılıkta sık görülen kronik hastalıklar, yaşlı bireyde sık görülen fiziksel sorunlar (bası yaraları, inkontinans, demans, deliryum, uyku bozuklukları), yaşlılıkta görülen psikolojik sorunlar (ageizm, ihmal-istismar), yaşlılıkta görülen sosyo-ekonomik sorunlar, yaşlılıkta görülen uyku sorunları, yaşlılıkta görülen beslenme sorunları yaşlıda ilaç kullanımı, geriatrik aciller (düşme, ilaç intoksikasyonu vb.) ve önlenmesi, hastanelerde yaşlı hasta bakımı uygulaması, yaşlı bakım evlerinde uygulama.

HEM 533 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ (2-0)2

Kanserin önlenmesinde hemşirenin rolü, kanserli hastalar ve aileleriyle iletişim. Kanser tedavisi, kemoterapi uygulamalarında görülen komplikasyonlar ve hemşirelik bakımı. Semptomların kontrolü, terminal dönemde olan kanserli hastanın bakımı, organ kanserleri ve hemşirelik bakım planının geliştirilmesi. 

HEM 534 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ (3-0)3

Yoğun bakımın gelişmesi ve yoğun bakım felsefesi, yoğun bakım hemşireliğinin tarihsel gelişimi, rolleri ve sorumlulukları, yoğun bakım ünitelerinde karşılaşılan fizyolojik sorunlar, yoğun bakım ünitelerinde karşılaşılan psikolojik sorunlar, yoğun bakım ünitelerinde karşılaşılan bakım sorunları, yoğun bakım ünitelerinde hasta bakımı, yoğun bakım ünitelerinde ilaç tedavileri, yoğun bakım ünitelerinde yara bakımı, yoğun bakımda enfeksiyon kontrolü, yoğun bakımda hasta güvenliği.

 

 

HEM 535 ACİL DAHİLİ HASTALIKLAR (2-0)2

Acil hemşireliğinde temel kavramlar, metabolik aciller, onkolojik aciller, hematolojik aciller, kardiyolojik aciller, dermatolojik aciller,  pulmoner aciller, gastrointestinal aciller, nörolojik aciller ve hemşirelik bakımı. 

HEM 536 REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ (2-0)2

Rehabilitasyon hemşireliğinin kavramsal boyutu, rehabilitasyon hemşireliğinin rolleri ve sorumlulukları, rehabilitasyon programlarının tipleri, rehabilitasyon ekibi,  günlük yaşam aktiviteleri, nörolojik rehabilitasyon, kardiyak rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, nefrolojik rehabilitasyon, ağrı rehabilitasyonu, seksualite, iletişim ve beden imgesi kavramı.

HEM 537 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I (3-0)3   

Halk Sağlığı Hemşireliğine giriş, tarihçe ve Türkiye’de sağlık örgütlenmesi, toplumu tanıma, okul sağlığı, adölesan sağlığı, yaşlı sağlığı, evde bakım hemşireliği, sağlık ekonomisi, kültürel farklılıklar ve kültürlerarası hemşirelik.

HEM 538 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II (3-0)3  

Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması, ruh sağlığı, iş sağlığı, çevre sağlığı, sağlık eğitimi, iletişim ve danışmanlık, sosyal bulaşıcı hastalıklar, enfeksiyon hastalıklarının kontrolü.

HEM 539 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I (0-8)4          

Halk sağlığına yönelik hemşirelik girişimlerinin, planlama ve uygulamaya ilişkin teoriler doğrultusunda aile hekimliklerinde uygulama yapılması.

HEM 540 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II (0-8)4        

Halk sağlığına yönelik hemşirelik girişimlerinin, planlama ve uygulamaya ilişkin teoriler doğrultusunda aile hekimliklerinde uygulama yapılması.

HEM 541 EPİDEMİYOLOJİ (2-2)3                      

Epidemiyolojinin tanımı ve ilgili olduğu konular, epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları, epidemiyolojide sık kullanılan terimler ve önemli ölçütler, epidemiyolojinin halk sağlığı alanında kullanımı ve neden kavramı, tanımlayıc araştırmalar, analitik araştırmalar (vaka-kontrol, kesitsel, kohort), müdahale araştırmalar, metodolojik araştırmalar, sürveyans.

HEM 542 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI (2-0)2

Üreme sağlığı ve üreme hakları, cinsellik ve cinsel sağlık, toplumsal cinsiyet ve sağlığa etkileri, dünyada ve Türkiye’de kadın sağlığının durumu, aile planlaması hizmetlerine genel bakış, istenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler, aile planlaması danışmanlığı, özel durumlarda aile planlaması danışmanlığı,  kontraseptif yöntemler, aile planlamasında yeni yaklaşımlar, infertilite, üremeye yardımcı teknikler.

 

HEM 543 SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK (2-0)2

Sağlıkla ilgili yasa ve politikalar, hemşireliği etkileyen politikalar ve yasal düzenlemeler ve hemşirenin sağlık politikalarının oluşturulması, düzenlenmesi ve izlenmesi süreçlerindeki rol ve sorumlulukları.

HEM 544 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ  (2-0)2         

Sosyoloji ve sağlık sosyolojisi kavramlarının anlaşılması, hastalık nedir ve hastalığın bireylere ve toplumlara göre değişen tanımları ve hastalık nedeni teorilerinin tartışılması, hasta sağlık personeli ve hasta hastane ilişkilerinin incelenmesi, ülkemiz ve Dünyadaki sağlık örgütlenmesinin ve sağlık sorunlarının incelenmesi, ülkemizdeki sağlık politikalarının incelenmesi, sağlık Sosyolojisi ile ilgili güncel tartışmaların değerlendirilmesi.

HEM 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ  (0-0)24

Öğrenciye verilen tez konusu dahilinde tez çalışması tamamlanacaktır.