Diller

Genel Bilgi

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Küreselleşme, yaşlı nüfusun, doğumda beklenen yaşam süresinin artışı ve yaşam biçimlerindeki değişimler toplumun sağlık sorunlarında değişime ve kronik hastalıkların çok hızlı bir şekilde artışına neden olmaktadır. Bireysel düzeyde, hastalıklardan korunma, risk faktörlerini azaltma, tedaviye uyum ve komplikasyonları önleme, günlük yaşam kalitesini geliştirme ve kronik hastalıklarla baş edebilmenin önemi artmıştır. Sağlık bilimlerindeki bilgi birikiminin artması, uzmanlık alanlarının çoğalması, sağlık bakım teknolojileri ve sosyo-ekonomik gelişmeler hemşirelik biliminin gelişimine hız kazandırmıştır. Sağlık ekibi içerisinde hemşireler; bireylerin sağlık düzeyini koruma, geliştirme, güvenli, etkili ve kaliteli bakım ve rehabilitasyon sağlama alanlarında öncü rollere sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle sağlık bakımından sorumlu görülen hemşirelerden; birey, aile ve toplum sağlığını etkileyen ve değişen durumlara yönelik bilgi, beceri ve donanıma sahip olması; sahip olduğu bilgi, beceri ve donanım ile bilimsel, aktif ve bilinçli olarak uygulamalarda bulunması beklenmektedir. Ayrıca hemşireliğin profesyonel gelişimi, hemşireliğin temel ve mezuniyet sonrası eğitimiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle sağlık sorunlarının çözümü, sağlık hizmetlerinin etkili yürütülmesi ve bölge insanımızın sağlıklı yaşamasının sağlanması için profesyonel hizmet alanına göre gerekli sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesinin gerekliliği kaçınılmazdır. Bu bilinç doğrultusunda Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınması; sağlık alanında gereksinim duyulan etkili ve kaliteli bakım hizmetini verecek profesyonellerin günün ve çağın gerektirdiği yeni bilgi ve becerilerle donatılmış, liderlik ve savunuculuk yeteneklerine sahip olarak yetişmeleri açısından yararlı olacaktır. Bu bağlamda bu tezli yüksek lisans programı; toplum sağlığının sürdürülmesi ve yükseltilmesine yönelik, akut veya kronik hastalığı olan bireyin gereksinimlerine yönelik eğitim ihtiyaçlarını saptayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme, gerektiğinde kanıta dayalı olarak koruyucu, tedavi edici ve rehabilitatif hemşirelik girişimlerini uygulayabilme, kayıt edebilme ve sonuçlarını değerlendirebilmeyi hedeflemektedir. Bunun yanında toplumun sağlık ve hastalık algısının; hastalıkların tanı, tedavi ve izlem yöntemlerinin değişmesi ile birlikte interdisipliner bakım ve koruyucu sağlık anlayışını temel alan hizmet modellerini öğrenmenin ve uygulayabilmenin önemine inanmaktadır. Bu tezli yüksek lisans programı; öğrenmeyi kolaylaştıran rehber öğretim üyeleri ile interaktif öğretim yöntemlerini kullanarak problem çözme sürecine temellenmiş, bakım, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren bir program ile farklı ortamlarda hizmet sunabilen ve kendine güvenen profesyoneller yetiştirmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle bu programının amacı; öğrencilere toplum sağlığının sürdürülmesine yönelik bilinç düzeyinin artırılmasını, hastalıklara neden olabilecek risk faktörlerine yönelik önlemlerin alınmasını sağlayacak ve akut veya kronik hastalığı olan bireyin mevcut durumlarını gözden geçirerek problemlerini tanımlayabilecek, gereksinimlerini belirleyerek gerekli hemşirelik yönetimini planlayabilecek, uygulayabilecek, sonuçlarını kalite süreçleri doğrultusunda değerlendirebilecek ve etik ilkeler doğrultusunda ele alabilecek bilgi, tutum ve beceri kazandırmaktır.

 

Programa öğrenci kabul koşulları

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’na Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Hemşirelik Fakültesi veya Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü mezunu olan öğrenciler kabul edilecektir.

 

Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan yüksek lisans derecesi alabilmek için iki yarıyılda en az toplam 21 kredi ve 120 AKTS alınması zorunludur. Alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin kodu, isimleri ve kredisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.